Spracovanie osobných údajov

 

 

Poskytovateľ nie je v pozícii správcu údajov. Ak Záujemca reaguje na voľnú pracovnú pozíciu uverejnenú v rámci Inzercie na webe www.personalistka.sk, je správcom osobných údajov Objednávateľ Inzercie, ktorý pozíciu inzeruje.

Poskytovateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukládá zákon č.18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to 

1) vo vzťahu k Objednaváteľovi

2) vo vzťahu k Záujemcom, ktorí cez pracovný portál www.personalistka.sk poskytujú Objednávateľom svoje osobné údaje za účelom získania pracovnej ponuky.

Objednávateľ aj Záujemca berú na vedomie, že Objednávateľ nie je oprávnený predávať osobné údaje Záujemcu iným zamestnávateľom alebo ďalším osobám bez súhlasu Záujemcu.

 

Objednávateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti, ktoré mu vo vzťahu k osobným údajom ukládá zákon č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to predovšetkým vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie, ktorých osobné údaje získal prostredníctvom pracovného portálu www.personalistka.sk.

 

Objednaváteľ je oprávnený osobné údaje Záujemcu použiť výlučne k obsadeniu voľného pracovného miesta. Objednávateľ je povinný chrániť osobné údaje Záujemcu získané prostredníctvom portálu pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre niekoho iného na akékoľvek iné účely, hlavne je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe, či zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto ustanovení vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Poskytovateľa v plnom rozsahu odškodniť.